Vedtægter for Fanø MTB

Gældende fra 03.11.2014

 

§ 1 - Navn/hjemsted

Foreningens navn er "Fanø MTB" med hjemsted på i Fanø Kommune. 

 

§ 2 - Formål

Formålet med foreningen er

 • at udbrede kendskabet til mountainbikesporten
 • at være inspirationskilde for personer med interesse for mountainbikesporten
 • at skabe et givende og sundhedsfremmende træningsmiljø for mountainbike cyklister
 • at skabe et sundt og socialt netværk for nye såvel som erfarne udøvere af terræncykling
 • at fremme interessen for cykling gennem sportslige og sociale arrangementer
 • at opstille velfungerende rammer for såvel motionisten som eliterytteren 

§ 3 - Drift

Foreningens drift dækkes gennem sponsorater, offentligt tilskud, overskud på arrangementer og medlemskontingent. Overskud af foreningens drift kan alene komme foreningen/foreningens medlemmer til gode.

 

Bestyrelsen kan godkende, at formanden alene eller sammen med kassereren i fællesskab kan tegne foreningen og

 • kan disponere over foreningens formue, samt til at
 • tegne foreningen i økonomiske anliggender,
 • herunder disponere over foreningens midler via elektroniske bank produkter.
 • Ved økonomiske dispositioner/bilag kræves dog altid underskrifter af formand og kassereren inden regnskab udarbejdes.

Kassereren fører medlemsprotokol og et specificeret regnskab. Kassereren skal til en hver tid følge den af bestyrelsen vedtagne forretningsorden. Revisoren kan til enhver tid forlange at få regnskabet og kassebeholdningen forevist.

§ 4 - Bestyrelsen

Stk.1

Bestyrelsen består af 5 personer primært fra foreningen, dog kan 1-2 medlemmer vælges udenfor foreningen, hvor særlige kompetencer er påkrævet. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.

Der vælges 1 suppleant til bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleant vælges på generalforsamlingen.

Stk. 2

Med reference til bestyrelse kan der dannes diverse udvalg til varetagelse af interesseområder og arbejdsopgaver. Disse udvalg kan nedsættes på klubaftener tilgængelig for alle medlemmer i klubben. Desuden kan bestyrelsen til enhver tid efter behov nedsætte udvalg eller ophæve udvalg.

Stk. 3

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder efter behov, eller når et bestyrelsesmedlem ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er tilstede. Formanden leder møderne, og i tilfælde af stemmelighed, hvor afgørelse skal træffes, er formandens stemme udslagsgivende.

Der tages referat af møderne og disse synliggøres overfor medlemmerne via foreningens hjemmeside.

Formanden er berettiget til at handle på klubbens vegne i sager, som ikke tåler udsættelse, men skal i så fald fremlægge sagen ved førstkommende bestyrelses møde.

Stk. 4

Bestyrelsessuppleanterne har ikke stemmeret i bestyrelsen.

Suppleanter er ikke forpligtet til at møde op til bestyrelsesmøder, med mindre denne i kraft af rollen som suppleant er indkaldt af formanden.

Stk. 5

Foreningens regnskabsår er kalenderåret, 1. januar til 31. december. Regnskabet føres af kasserer og denne aflægger regnskab på den årlige generalforsamling.

Stk. 6

For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men medlemmerne hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.

Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift fra samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 7

Bestyrelsens medlemmer skal være myndige. Bestyrelseshvervet er ulønnet, mens rejseudgifter og andre udgifter i medfør heraf kan afholdes af foreningen.

§ 5 - Kontingent

Stk. 1

Forslag til kontingentet indstilles af bestyrelsen. Det årlige kontingent fastsættes ved generalforsamlingen. Kontingentperioden dækker 1. januar til 31. december og betales for kalenderåret forud. Opkrævning udsendes via opslag på foreningens hjemmeside og Facebookgruppen umiddelbart efter generalforsamlingen med kontingentstørrelser og anvisning om hvordan kontingentet skal betales. Såfremt kontingentet ikke er indbetalt 4 uger efter forfaldsdato, medfører dette udelukkelse fra al aktivitet omkring klubben, indtil betalingen har fundet sted. Såfremt et medlem efter påkrav ikke inden 14 dage, har betalt kontingentet betragtes medlemmet som værende udmeldt.

Stk. 2

Bliver en person medlem af foreningen efter 30. september er kontingentet for resten af kalenderåret halvt kontingent. Ønsker en person at blive medlem efter den 30. november blive det uden beregning resten af kalenderåret.

§ 6 - Indmeldelse og udmeldelse

Stk. 1

Der kan opnås medlemskab af foreningen såfremt der ikke er et økonomisk mellemværende med foreningen, andre cykelklubber.

Deltagelse i træning og øvrige aktiviteter kan være betinget af en minimumsalder, som fastsættes af trænerne i samarbejde med udvalgene. Oplysninger om alderskrav vil fremgå af konditionerne for de enkelte træningshold og/eller aktiviteter.

Personer, der ønsker at blive optaget som medlem, må udfylde skriftlig indmeldelse, der bl.a. indeholder navn, fødselsdato, email-adresse og bopæl til foreningens bestyrelse. Såfremt et medlem ikke er myndigt, skal indmeldes ske med en værges samtykke. Et hvert medlem er pligtigt at meddele ændringer i adresse og email-adresse.

Betaling af kontingent sker elektronisk via det af bestyrelsens anviste system.

Stk. 2

Udmeldelse kan ske skriftlig til bestyrelsen via email med 14 dages varsel til udgangen af en

måned.

Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse på udmeldelsen.

Ved udmeldelse refunderes ikke forudbetalt kontingent.

§ 7 - Generalforsamling

Stk. 1

Generalforsamlingen er højeste myndighed i foreningens anliggender. Den afholdes en gang årligt, inden 1. marts.

Stk. 2

På generalforsamlingen vælges bestyrelsen på følgende måde:

 • På ulige år 1 Formand & 1 bestyrelsesmedlem
 • På lige år 1 Kasserer & 2 bestyrelsesmedlemmer
 • Hvert år 1 Suppleant & 1 Revisor og dennes suppleant

Genvalg kan finde sted

Stk. 3

Bestyrelsen udsender indkaldelse til generalforsamlingen i henhold til vedtægterne via foreningens hjemmeside og Facebook side med mindst 14 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt via email til bestyrelsesformanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4

Dagsordenspunkter på generalforsamlingen er:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Planer for det kommende år.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  1. Formand & 1 bestyrelsesmedlemmer - ulige år

  2. Kasserer & 2 bestyrelsesmedlemmer - lige år

  3. 1 suppleant til bestyrelsen - hvert år

 1. Valg af revisor og suppleant for revisor – hvert år
 2. Eventuelt - under dette punkt kan intet besluttes.

Stk. 5

Generalforsamlingen bestemmer afstemningsmåden og er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Ved vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.

Stk. 6

Generalforsamlingen ledes af en på denne valgte dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7

Det er muligt via fuldmagt at stille op til bestyrelsen uden fremmøde på generalforsamlingen.

Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem, som er fyldt 18 år og som har været medlem af foreningen i de seneste 2 måneder før generalforsamlingen og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeafgivning kan udelukkende udøves ved personligt fremmøde.

Stk. 8

På generalforsamlingen fremlægges det forgangne års regnskab, der forinden er revideret af en af generalforsamlingen valgt revisor.Revisoren må ikke være medlem af bestyrelsen.

Der vælges endvidere en suppleant for revisoren.

Stk. 9

Der udarbejdes referat/protokol over generalforsamlingen, som gøres tilgængelig for medlemmerne via foreningens hjemmeside.

§ 8 - Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller senest 3 uger efter at mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer har forlangt dette.

Dette sker ved skriftlig henvendelse til formanden via email, og med angivelse af hvilke forslag, der ønskes behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel via opslag på foreningenshjemmeside og Facebookside.

Der udarbejdes referat/protokol over den ekstraordinære generalforsamling, som gøres tilgængelig for medlemmerne via foreningens hjemmeside.

§ 9 - Udelukkelse og eksklusion


Gør et medlem efter bestyrelsens skøn sig skyld i en adfærd, der krænker/skader foreningens anseelse eller ved usportslig optræden, kan medlemmet ekskluderes.

Spørgsmålet om eksklusion skal afgøres på førstkommende bestyrelsesmøde, en eksklusion kræver mindst at 2/3 af bestyrelsen har stemt for eksklusionen.

Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og medlemmet kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på en ekstraordinær generalforsamling. Medlemmet har krav på, ved fremmøde at forsvare sig.

Et medlem der er ekskluderet jf. denne paragraf kan senere alene optages som medlem ved en ny generalforsamling.

§ 10 - Doping

Stk.1

Foreningen kæmper aktivt for en ren sport.

Foreningen følger love og regler fra Anitdoping Danmark.

Begrundet mistanke om brug af doping fører til karantæne og positivt dopingresultat fører til øjeblikkelig eksklusion af medlemmet, hvor reglerne i § 9 ikke finder anvendelse.

§ 11 - Etisk regelsæt for medlemmer i foreningen

 • Vis respekt for dine medmennesker.
 • Tag kraftig afstand fra doping.
 • Vær villig til at yde et stykke arbejde for foreningen.
 • Vær med til at opbygge en harmonisk forening, hvor der hersker et godt kammeratskab og sammenhold.
 • Vær med til at hjælpe hinanden under træning, f.eks. ved defekt/styrt.
 • Overhold alle færdselsregler og udvis særlig agtpågivenhed og venlighed ved mødet med andre brugere af f.eks. et skovområde.
 • Vær med til at profilere vores sponsorer mest muligt, hvorfor det også er et krav, at al cykling i foreningens regi foregår i officiel klubdragt ligesom der altid bæres hjelm under træning og konkurrence.

§ 12 - Børneattest

Alle bestyrelsesmedlemmer, samt alle medlemmer der arbejder med børn og unge, skal give skriftlig tilladelse til at børneattest indhentes. Hvis en sådan tilladelse ikke gives, kan vedkommende ikke være i bestyrelsen eller arbejde med børn og unge.

Det er formandens ansvar, at der indhentes de fornødne attester og da børneattesten vedrører fortiden, er det formandens ansvar, at der efterfølgende foretages opfølgning i form af stikprøver.

§ 13 - Opløsning

Foreningens opløsning kan kun ske ved en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af stemmeberettigede medlemmer er fremmødte, og mindst ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer derfor. Er denne generalforsamling ikke beslutningsdygtig, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, med minimum 8 dages varsel. Ved denne generalforsamling er almindeligt stemmeflertal tilstrækkeligt til vedtagelse af opløsning.

På generalforsamlingen skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvad der skal ske med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt.

I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, båndlægges i fem år.

Såfremt der indenfor denne periode tages initiativ til oprettelse af en ny forening med samme formål, tilfalder midlerne denne klub.

Efter båndlæggelsens udløb tilfalder midlerne en anden forening. Det kunne være ”cyklens venner” eller lignende forening på Fanø?

 

Vedtaget på generalforsamling den 03.11.2014, og gældende fra d. 03.11.2014.