Aftale med Naturstyrelsen om fremtidige tiltag

Ændringsaftalen 2016

Referat af tur rundt i sporet i Fanø Plantage D. 11/11 2016
 

Vi tog en tur rundt i sporet, Søren Rask Jessen (NST) , Lars Rasmussen, Søren Folke & Lars Christensen, Fanø MTB.
 

På turen konstaterede vi nogle ændringer i sporet, som var som aftalt. Men også nogle ændringer, som ikke var helt som vi havde aftalt. Det viste sig at vi havde misforstået hinanden, ligesom vi i Fanø MTB havde haft lavet nogle ændringer, hvor vi ikke internt havde haft styr på aftalerne. Derfor blev der på dagen både lavet nogle klare aftaler for samarbejdet med NST, samt hvordan Fanø MTB generelt kan arbejde med at forbedre og vedligeholde sporet. Men også lavet konkrete aftaler i forhold til sporet, som det ser ud dags dato.
 

Rammer for samarbejdet mellem NST og Fanø MTB og arbejdet med kommende ændringer i sporet i Fanø klitplantage.
Søren Rask Jessen pointerede at fremover skal alle ændringer forudgående markeres på kort og indsendes til ham på mail: srj@nst.dk.

 

Fanø MTB må ikke ændre i sporets forløb uden forudgående godkendelse.

 

Beskrivelsen skal indeholde af hvad der præcis tænkes ændret, ville materialer der tænkes benyttet, hvilken type konstruktion, samt hvorfor ændringen tænkes lavet.

Forstærkning af det eksisterende underlag kan udføres uden forudgående godkendelse, såfremt det ikke indebærer at sporet ændrer forløb. Forstærkningen kan efter forholdene og ved mindst muligt indgreb i skoven udføres, ved at nedlægge flækket træ som dækkes med skovbund, geonet eller stabilgrus. Sporet skal også efter forstærkning følge det eksisterende terræn og ikke danne hop eller lignende, som ikke i forvejen eksisterede. Dvs. at berms og lignende ikke er forstærkninger medmindre de naturligt var tilstede.
 

Der kan ansøges om at der laves lidt udfordrende dele i sporet, men ikke deciderede hop eller lignende. Det kunne være at sporet på sigt efter aftale med NST kan udvikles til at køre gennem et eksisterende svært terræn, som forstærkes og laves til sort spor. Uanset hvad Fanø MTB kunne forestille sig i denne retning, skal dette indsendes til Søren og godkendes.
Skal der i så tilfælde laves lidt større konstruktioner, vil det kræve lang tids forberedelse, da disse skal godkendes og udføres på bestemte måder, ligesom der skal laves et dokument på godkendelsen og konstruktionen, som kan tilføjes samarbejdsaftalen.fortæller Søren.
 

Såfremt Fanø MTB midt i arbejdet med at udføre en godkendt ændring i sporet opdager at der er hindringer, eller ændringer i forhold til det godkendte skal vi også kontakte Søren, før vi går videre. Han vil muligvis bede Kim, skovløber på Fanø, om at kigge på det. Men hvor det skiller mellem om Fanø MTB kan gå til Kim eller Søren er ikke fastlagt endnu.

Når de godkendte ændringer laves, skal de være sådan, at Søren kan genkende vores beskrivelse af dem, når han kommer rundt i sporet.

 

Søren Rask Jessen vil sende Fanø MTB et kort fra NST, som kan benyttes til at indtegne ændringer på.

 

Såfremt der i sporet laves eller opstår uautoriserede spor, skal vi lukke disse af med grene, således at sporet følges. Hvis underlaget i det nuværende spor er forstærket rigtigt vil det ikke være nødvendigt at nogen opfinder smutveje.

 

Konkrete og aktuelle aftaler i forhold til sporet pr. 11/11 2016.

 

I forhold til selve gennemgangen blev det aftalt at de to brostykker, som er lagt ud i den sydlige del af sporet nu kan blive liggende, og at dette nu er det faste spor. Der skal lægges lidt stabilgrus i et hul foran den første af broerne, så det er lettere at køre op på den.


Fanø MTB har lavet en forstærkning første sorte spor, ” Table mountain”, hvor der er lavet et fremspring ved at opbygge en kasse. Dette skal føres tilbage, således at hældningen på nedkørslen følger det omgivende terræn. Det aftaltes at benytte de samme materialer, som det nuværende er lavet af, nemlig træstykker på tværs det første stykke og derefter geonet.


Der har længe været et ønske fra Fanø MTB om en kommende ændring i sporets nordlige ende, for at komme rundt om vådområde. Dette var vi igennem i foråret 2016. Søren Rask Jessen og Fanø MTB har gennemgået det første forslag til denne ændring.

Den første del af stykket, skal stort set have forstærket underlaget hele vejen. Når det når frem til den østlige del efter ride sporet, hen mod det nuværende spor, skal det nuværende forslag revideres, så ruten er mere lineær. Terrænet vil kræve for megen vedligeholdelse. Dette skal indgå i det endelige forslag, som Fanø MTB skal lave ud fra består af en indtegnet rute på det kort, som Søren sender os.


Så snart vi har et kort med ruten indtegnet sendes dette til Søren og vi kan få lavet et opslag ved rutestarten v. p-pladsen v. Pælebjerg.


I stikord er det aftalt at:
.
Kommende ændringer skal tegnes ind på et kort fra NST.

Der skal laves, indsendes og godkendes beskrivelse af ændringer forud for iværksættelse.
Sporet kan understøttes i sin nuværende forløb, der hvor der opstår slid.
Forebyggende forstærkning af sporet på udsatte steder er nødvendigt.
Ændringer som skal godkendes er f.eks.:

  • al flytning af den nuværende rute,
  • dobbeltspor,
  • opbygning af større forstrækninger og konstruktioner, som indebærer opbygning af træforstærkninger.
     

Søren Rask Jessen sender som nævnt snarest Fanø MTB et kort, som det nuværende spor pr. 11/11 2016 kan tegnes ind på som reference for kommende aftaler.

Rammeaftale vedr. MTB ruter og -aktiviteter

på arealer administreret af Naturstyrelsen Blåvandshuk Nov. 2014

Formål

At fastlægge rammevilkårene for etablering og drift af Mountainruter under Naturstyrelsen Blåvandshuk under

hensyntagen til at Naturstyrelsen har en flersidig målsætning for arealdriften. Styrelsen skal både passes på

naturen, producere træ og skabe rum til gode naturoplevelser til befolkningen. I den rekreative anvendelse,

skal der sikres plads til både den stille skovgæst og til de mere aktivitetsprægede motionstiltag.

Naturstyrelsens kontaktperson og dialogpartner omkring udmøntningen af denne rammeaftale er Gert Hansen,

mobil 21418627, e-mail gha@nst.dk

Rammeaftalen omfatter:

1. Områder til MTB aktiviteter

2. Anlæg, vedligehold af MTB faciliteterne

3. Anvendelse af MTB faciliteterne

4. Retningslinjer for afvikling MTB-løb

5. Cykelkodeks for MTB-ryttere.

1. Områder til MTB aktiviteter

Plantagerne opdeles i forhold til MTB-aktiviteterne i 2 kategorier:

MinusOmråder

er skovens stillezoner (se bilag 2)hvor der kun må cykles på vejnettet (grusbelagte veje)

og brede grusbelagte stier. Der er tale om områder, der enten har højt naturbeskyttelseshensyn,

beskyttede naturtyper, kronvildtreservat m.m. eller, hvor MTB aktiviteten vil være generende eller

ødelæggende for anden publikumsanvendelse. Disse områder holdes fri for organiseret MTB aktivitet,

ruter, løb m.m.

PlusOmråder

er skovens facilitets og friluftszoner (se bilag 2) hvor der i nåletræsbevoksninger

cykles overalt i skovbunden. Der er tale om områder der vurderes mere robuste, både fysisk i forhold til

MTB anvendelse, erosion m.m. og i forhold til naturhensynet samt hvor anden rekreativ anvendelse

generes mindst muligt. Alle MTB-aktiviteter i form af markerede ruter og løbsafvikling m.m. skal holdes

inden for disse områder, og skal ske under iagttagelse af cykelkodekset jf. punkt 5. Der kan i PlusOmråder

være særlige forhold og strækninger, hvor det ikke er tilladt at cykle.

2. Anlæg og vedligehold af MTB faciliteterne

Anlæggelse og vedligehold af MTB ruterne/faciliteterne foretages af brugerne efter forudgående aftale

med Naturstyrelsen Blåvandshuk:

MTB-ruterne og de tilknyttede faciliteter skal til enhver tid fremstå i sikker stand, hvilket sikres af

brugerne. Specielt skal passager, der udgør en sikkerhedsrisiko for uerfarne, eksempelvis

erosionskløfter, have stor opmærksomhed.

Anlæg og vedligeholdelse må kun ske ved udlæg af grus og flis og ikke ved benyttelse af andre

fysiske genstande i skovbunden. Og kun for at stabilisere underlaget og undgå erosion, der må

ikke ændres på terrænets topografi (se bilag 3)

Motorkørsel forudsætter forudgående indhentning af en køretilladelse på Enhedskontoret. Det

almindelige løbende tilsyn må foregå på cykel.

Naturstyrelsen kan hjælpe til ved større opgaver, eksempelvis fjernelse af større væltede træer

eller ved levering af maskinydelser, materialeindkøb - eksempelvis markeringspæle, grus m.m.

Til hver Mountainbikebane knyttes en kontaktgruppe (cykelklub) der fungerer som forbindelsesled mellem

Naturstyrelsen Blåvandshuk og brugerne af den enkelte bane. Kontaktgrupperne for de enkelte baner

fremgår af bilag 1.

3.

Anvendelse af MTB faciliteterne

MTB-ruten og de tilknyttede faciliteter er åbne for alle.

Enhver begrænsning af offentlighedens adgang til ruten og de tilknyttede faciliteter skal godkendes af

Naturstyrelsen.

Enhver brug af ruten og de tilknyttede faciliteter sker på brugerens eget ansvar. Hvilket tydeligt skal

fremgå at informationsmateriale og hjemmesider m.m.

Den konkrete anvendelse er ligeledes underlagt cykelkodekset, se punkt 5.

Lukning af ruten helt eller delvis.

Efter fælles dialog kan hele eller dele af ruteforløbet lukkes ned i eksempelvis vinterhalvåret.

Ruten kan lukkes midlertidigt af Naturstyrelsen, f.eks. ved større skovningsarbejder, reparationer af

ruten, større arrangementer for andre brugere end MTB eller lignende, hvor NST vurderer, at brug af

ruten er forbundet med unødvendig risiko.

I forbindelse med afvikling af større MTB-arrangementer kan ruten lukkes kortvarigt for andre MTBrytteres

benyttelse.

I alle situationer hvor ruterne lukkes delvis ned, skal der tydeligt markeres alternative cykelområder

eller ruteomlægningforløb.

Kørsel efter mørkets frembrud.

Af hensyn til vildtet og øvrige skovgæster må der ikke ske benyttelse af MTB-faciliteterne og –banerne

efter kl. 19.00 i perioden 1. november til 1. marts. Kørsel i den nævnte periode og efter kl. 19.00 må i givet fald kun ske på de grusbelagte skovveje og grusbelagte stier.

4. Retningslinjer for afvikling af MTB-løb

Der skal søges om tilladelse hos Naturstyrelsen, hvis der ønskes afholdt organiserede MTB-løb på

styrelsens arealer. Et løb eller arrangement defineres som organiseret, hvor der offentligt annonceres

enten via pressen eller hjemmeside om mulig deltagelse. Alle arrangementer herunder også interne

træningsløb med forventet deltagerantal på mere end 25, er at betragte som et organiseret løb.

Ved kommercielle, indtægtsdækkende arrangementer vil Naturstyrelsen opkræve betaling efter en konkret

vurdering. I den konkrete vurdering indgår dels størrelsen på deltagergebyret, og dels benyttelse af

toiletfaciliteter m.v.,men også hvor stor gene arrangementet frembyder overfor skovens andre gæster.

Konkrete løbsforhold, incl. ansøgning om diverse tilladelser.

Senest en måned før løbet skal der fremsenders detaljeret ansøgning til Naturstyrelsen.

Ansøgning sker via Naturstyrelsens webbooking, og skal rumme alle arrangementets elementer i

terrænet.

Samtidig med ansøgning via webbookingen skal der til Enhedspostkassen, og Naturstyrelsens

kontaktperson, gerne pr. mail, fremsende kortbilag, der viser den konkrete ansøgte løbsrute, samt

ønsker om afspærring, målområde og parkeringsløsninger.

Ønskes Naturstyrelsens assistance i forbindelse med tilvejebringelse af toiletforhold, strømforsyning

m.v. skal det ligeledes fremgå af ansøgningen.

Parkeringen skal som hovedregel ske med så begrænset kørsel på skovvejene som mulig. Ved brug

af anlagte P-pladser skal skovens øvrige brugere også have synlig mulighed for parkering på

løbsdagen. Ved skovområdets P-pladser opsættes orienterende skiltning om løbsafviklingen.

Brugen af minestrimler i terrænet er ikke tilladt. (Se bilag 4)

Godkendt afspærring må først sættes op 24 timer inden løbsstart og skal nedtages som det første

efter løbsafviklingen og på samme dag. Ved disse vejspærringer (bilfaste veje og større skovspor)

skal der opsættes tydeligt skilt, der angiver, at der er cykelløb i skoven og at man som almindelig

skovgæst under almindelig agtpågivenhed er velkommen i skoven og godt må passere afmærkningen.

Placering af forlods godkendte eksterne sponsorreklamer må kun ske i tilknytning til selve

målområdet.

Elektronisk eller anden kunstig frembragt lyd skal forlods godkendes. Brugen af speakeranlæg skal

lydmæssigt holdes i målområdet og må ikke omfatte musik og anden lydafgivelse, som ikke er af

direkte informationsmæssig betydning for løbsafviklingen.

Naturstyrelsens logo og evt. bannerflag skal have en fremtrædende placering i målområdet og på al

skiltemateriale, der informerer om løbet. Naturstyrelsen skal omtales som arealsponsor, i alt trykt

løbsmateriale, på løbshjemmesiderne, i pressemeddelelser, og i den mundtlige omtale på

arrangementsdagen og ved evt. interview med pressen.

5. Cykelkodeks for MTB-ryttere.

Rammeaftalens interessenter forpligtiger sig til at introducere og håndhæve følgende etik- og moralkodeks

for alle deres medlemmer og ikke medlemmer både via deres hjemmesider, nyhedsbreve, foldere, skilte

m.m. Kodeksen forventes løbende justeret i forhold konkrete iagttagelser.

Den fælles cykelkodeks:

Vis hensyn til andre skovgæster. Udvis altid venlig og imødekommende opmærksomhed. Passer

langsomt og advar om nødvendigt ved passage / overhaling. Hold afstand.

Al færdsel og cykling foregår på eget ansvar.

MinusOmråder: Kun cykling på alm. skovveje og brede grusbelagte stier.

PlusOmråder: Fri cykling, men kun i nåletræsbevoksninger.

Ingen cykling: På fortidsminder, ski-ruten og andre afmærkede ruter

Sikkerhed: Cykel sammen, Brug hjelm, Husk mobiltelefonen.

-----------------------------------------------------------------------------

 

Rammeaftalen kan til enhver tid ændres eller opsiges, hvis Naturstyrelsen finder at udviklingen taler herfor.

Naturstyrelsen Blåvandshuk den 8. oktober 2012

Skovrider Ulrik Lorenzen

 

 

 

Bilag 2:

(Kort over Blåbjerg Plantage) området markeret med grønt er friluftszone . Her er mountainbikearrangementer

ikke tilladt og cykelkørsel er kun tilladt på veje.

 

 

Bilag 3

I særlige tilfælde hvor der er behov for at forstærke et tiltag til at stabilisere underlaget, kan der dispenseres fra

den generelle regel om kun at bruge flis og grus.

For eksempel for at forhindre udskridning af materialer i skarpe sving, eller for at forhindre uhensigtsmæssig

slitage på krappe ned og opkørsler.

En dispensation forudsætter at det i hvert enkelt tilfælde er aftalt:

- hvad formålet er med en forstærkning af underlagets stabilisering

- hvilke materialer der bruges

- hvordan forstærkningen ser ud i terrænet

- hvordan forstærkningen opbygges

Aftalen vedlægges rammeaftalen som et tillæg vedrørende den enkelte bane.

 

Bilag 4

Brug af ministrimmel

Ved større arrangementer kan der dispenseres for forbuddet mod brug af minestrimmel.

Brug af minestrimmel kan bruges til markering af slørede eller bratte sving eller afspærring langs ruten af

sikkerhedsmæssige hensyn.

En dispensation til brug af minestrimmel betinges af at der på markeringen er tydelig angivelse af:

- Anledning

- Opsætningsdato

- Nedtagningsdato

- Arrangør / hvem der har opsat markeringen

- At arrangementet er godkendt af Naturstyrelsen

Og ved afspærringer:

- Information om hvorfor afspærringen er sat op

- At afspærringen må passeres eventuelt suppleret med forslag til alternativ rute

- Vejledning til hvordan afspærringen kan passeres på en sikker måde