Generalforsamling Fanø MTB 17/5 2021

1. Valg af dirigent. 

Jeppe blev valgt.

 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Blev fremlagt og godkendt med bifald. Er vedlagt.

 

3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Blev gennemgået og er vedlagt.

Kun mindre opklarende kommentarer. Økonomien er god.

 

4. Fastsættelse af kontingent.

Som sidste år.

Økonomien er god.

 

5. Planer for det kommende år.

Vi forsøger at holde fast i at få slået nogle ture op på facebook og få lavet en kultur omkring noget fast.

Det er svært at lægge de store planer for arrangementer mv på grund af restriktioner. 

Fanø rundt planlægges i øjeblikket og vil nok blive i en form hen ad det samme som sidste års reducerede arrangement. Datoen er den 26/9. 

Forslag fra forsamlingen om at vi skal overveje at have mulighed for omklædning. 

Kommentar fra forsamlingen at det lyder til at vi alligevel har planer trods coronarestriktionerne. Men at vi jo holder os under hensyn til dette. 

Vi får jævnligt henvendelser fra folk udefra om ønsker til guidning og følgeskab på ture. Det gør vi i det omfang det er muligt for os.

Se i øvrigt formandens beretning. Du kommer til den på dette link: Formandsberetning 2021

 

6. Behandling af indkomne forslag.

Der er ikke indgået forslag.

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Formand & 1 bestyrelsesmedlemmer - ulige år

Lars R. genvalgt til Formand. Lars C genvalgt til bestyrelsen

Kasserer & 2 bestyrelsesmedlemmer - lige år

Jess trækker sig på grund af fraflytning fra bestyrelsen og er derfor også på valg. Jeppe blev valgt.

1 suppleant til bestyrelsen - hvert år - Jacob genvalgt som suppleant

Tillykke med valget.

 

8. Valg af revisor og suppleant for revisor – hvert år 

 

Jeppe er valgt ind i bestyrelsen og kan derfor ikke fortsætte som revisor.
Jess stiller op som revisor og Jacob er genvalgt som suppleant for revisor

Tillykke med valget

 

9. Eventuelt - under dette punkt kan intet besluttes.

Forespørgsel fra en kvinde, som gerne vil høre lidt til muligheder for som begynder at køre med sammen med andre kvinder, men ikke har Facebook. 

MTB er som kan lejes ud, var det værd at overveje. Der er meget arbejde ved det, så det er noget af en opgave. Lars Rasmussen overvejer at gøre det privat.

 

Generalforsamling Fanø MTB 28/2 2019

Valg af dirigent.

Peter Bøgsted Knudsen blev valgt enstemmigt.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Blev fremlagt ved formanden og bifaldt. Er vedlagt herunder.

Kommentarer omkring at Fanø Strand og Singletrack sættes i bero er, at der ikke er så mange fra Fanø der deltager. Det er megen energi bestyrelsen og frivillige lægger i at få løbet afholdt. Men der kommer ikke så mange medlemmer, hverken omkring afholdelse, eller deltagelse. I stedet overvejes at holde et klubløb under mere enkle former.

 

Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Blev gennemgået og er vedlagt.

Kun mindre opklarende kommentarer. Økonomien er god.

Forespørgsel om medlemskab af DGI blev vendt, men er ikke aktuelt pt, da vi har svært ved at gennemskue hvad vi får ud af det.

Pladevibrator er kommet med ved fejl. Det er i stedet en container.

 

Fastsættelse af kontingent.

Som sidste år.

Økonomien i Fanø MTB er rigtig god. Den er så god at hvis ikke der opstår nogle drastiske udgifter, kan vi muligvis overveje at sætte ned næste år. Det er ikke tanken at foreningen skal puge en større sum penge sammen end der er behov for.

 

Planer for det kommende år.

Faste træningsdage: Vi forsøger at holde fast i at få slået nogle ture op på facebook og få lavet en kultur omkring noget fast.

Udfordring ved dette er at nogle medlemmer ikke kommer, hvis dem, der er guider er for øvede. Vi vil forsøge at motivere for at få nogle af de nyere mtbere til at stå for nogle af turene.

En mulighed er, at vi fastsætter nogle mødetidspunkter, hvor de som mødes kører sammen. Så er det de som møder op, der kører sammen og sætter niveauet for deres tur. Dvs. at tidspunktet ligger fast, og så møder man op hvis man vil køre. Det vil betyde at man nogle gange kommer til at køre selv. Det er fortsat muligt at give et praj på Facebook.

Vi vil forsøge at lave en tur, hvor vi kan deltage sammen med Esbjerg Mountainbike (MTB Esbjerg) til harzen i Kristi himmelfart.

Der vil blive arrangeret indkøb af klubtøj i løbet af foråret. 

Se i øvrigt formandens beretning.

 

Behandling af indkomne forslag.

Der er ikke indgået forslag.

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Formand & 1 bestyrelsesmedlemmer - ulige år: Lars R genvalgt til Formand. Lars C genvalgt til bestyrelsen som sekretær.

Kasserer & 2 bestyrelsesmedlemmer - lige år:  Ikke aktuelt i år.

1 suppleant til bestyrelsen - hvert år: Lars Martin genvalgt som suppleant

Valg af revisor og suppleant for revisor – hvert år: Genvalgt er Jeppe som revisor og Jakob suppleant for revisor

 

Eventuelt - under dette punkt kan intet besluttes.

Intet at bemærke.

 

Fanø MTB - Formandens beretning for 2018

Så er der gået endnu et år i Fanø MTB s historie og man må sige at der er sket meget i 2018.

Efter at vi havde fået grønt lys fra Naturstyrelsen (NT.)  til at lave en større ændring i den nordlige ende af sporet blev arbejdet skudt igang. Med stor indsats fra flere af klubbens medlemmer blev strækningen "Beverly Hills " en realitet, med et superfedt stykke, med et par stejle op- og nedkørsler, hylder og  et super flow.  Vi nåde lige at blive færdig inden vi skulle afholde vores "Fanø strand og single track" løb i Kristi himmelfarts dagene.

Vi har hørt megen ros for det fine arbejde, som er blevet  lavet derude. Sidst på året blev den sidste del af "Beverly Hills" etableret så der var sammenhæng med det gamle spor. Hele sporet er nu mærket op med nye pile, som følger det landsdækkende farvesystem. Det meste af sporet er afmærket med blå pile og enkelte steder røde og sorte.

Der er ligeledes etableret en blå gennemkørsel inden man kommer om til Beverly Hills således at de, som ikke er til det vilde, også kan kører sporet. Der er også lavet forbedringer på resten af sporet, hvor nogle sving er ændret, så, de giver et bedre flow. Vi sige en stor tak til de flittige sporbyggere. Uden dem var der ikke noget spor på Fanø.

Vi har også fået tegnet nye sponsorkontrakter i slutningen af 2017. Vi havde blandt andet et ønske om at designe og indkøbe noget nyt cykeltøj til klubbens medlemmer. Dette ville vi gerne finansiere via sponsorater. Vi tilbød de sponsorere, som i forvejen sponsorerer 5000,- til klubben,  at de kunne købe en reklameplads på tøjet og yderligere at kunne sponsorere  5000,- til netop dette projekt.

Det ville Fanø autoværksted og Super brugsen Fanø gerne være med i, så de har fået deres firma navn på cykeltøjet.  Yderligere har Fanø sparekasse sponsoreret Fanø MTB med 5000,- Danibo 5000,- Nordby renovation 4000,- og Rindby tømrerforretning 3500,-. Kontrakterne løber fra 2018- 2020 begge år incl.

Det nye cykeltøj ankom i foråret og vi fik lavet en god pris til vore medlemmer. 1 sæt for 400, 2 sæt for 700,-, normalpris ca 1250,-. Vi fik solgt små 40 sæt og nogle få vindveste . Alle syntes tøjet er super flot og behageligt at køre i. Vi vil i løbet af foråret lave en ny runde med cykeltøj til vore medlemmer til en god pris. Samtidig vil der blive mulighed for at købe noget vinter/forår/efterårs  tøj og vindveste.

Vi er igang med at lodde stemningen for dette hos vore medlemmer.

Vi har igen afholdt "Fanø strand & singel track. " i Kristi himmelfarts dagene  og "Fanø rundt i starten af oktober. Ligeledes har der været nogle sociale klub arrangementer, hvor der blev serveret kaffe og rundstykker efter en stille og rolig tur rundt i terrænet. Tak til "festudvalget" for at arrangere.

Vores forårsløb havde ikke helt den tilslutning som vi havde forventet, taget i betragtning af den mængde arbejde, der er forbundet med det. Der var godt 70 deltager til løbet, og også her havde vi nogle velvillige sponsorer, som gav bidrag til podie præmier og lodtræknings præmier. Stor tak til alle som bidrog hertil.

Vi er dog blevet enig om at udfase forårsløbet, da det som sagt er forbundet med et stort arbejde og det som regel er de samme som står for det, som også står for de resterende arrangementer i løbet af året.

Vores " Fanø Rundt " var som altid en succes. Vi nåede godt 100 deltager fordelt på 8 hold, og som vi fornemmer det, havde alle en super dag. Vejret var også (igen) helt fantastisk. Vi havde igen fået Jan Beier til at lave chili concarne, som han bare er den bedste i verden til. Stor tak til Jan. Håber vi kan trække på ham igen i år. En stor tak til Thani Asbjørn og Lissie for at stå for forplejningen, både på depotet og i Fanøhallen. Der er ingen slinger i valsen når de går igang. Og stor tak til alle de frivillige guider, som gjorde turen muligt.

Vi søgte også SE fonden om tilskud til indkøb af en container til vores maskiner, værktøj og andre remedier som har stået rundt omkring hos medlemmerne. Vi fik tilsagn om 25.000,- og har derfor indkøbt en 20 fod container som i løbet af foråret vil blive isoleret og beklædt, samt få etableret lys og varme. Containeren har fået plads hos formanden i Rindby.

 

Vore målsætninger for 2019 er at få etableret nogle mere faste træningsdag, hvor der også kommer nogen hver gang. I foråret er det planen, at vi igen indbyder nye og let øvede MTB er til at komme og træne med på et meget socialt niveau  som vi gjorde det i 2018. det fungerede super og der kom faktisk mange. Det håber vi på at kunne lade sig gøre igen. Vi vil også prøve at få flere medlemmer med til vore andre arrangementer, både på øen og andre steder i landet .

I 2018 har vi haft flere med til forskellig løb ,og de har faktisk gjort det rigtig godt. Især de yngste, både piger og drenge har gjort det super og opnået flere 1. og 2. pladser ved løb som de har deltaget i. De skal have stor ros alle og også deres forældre som har bakket stort op omkring det.

 

Og endnu engang en stor tak til alle frivillige i og uden for klubben som har gjort det muligt at få alt til at glide max.

Vi håber og tror på et godt 2019.

 

De bedste hilsner.

Lars S. Rasmussen

Formand Fanø mtb 

Generalforsamling 7/3 2016

1 Valg af dirigent.
Peter.

2 Bestyrelsen beretning for det forløbne år.
V. Lars Rasmussen. Se vedlagt herunder.

3 Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år.
Blev godkendt. 

4 Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse.
Der foreligger ikke et reelt budget. Økonomien er god, og vi vil bruge penge på sporet mv.

5 Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Som sidste år. 200 for voksne og 50 for børn

6 Planer for det kommende år.
Vi vil forsøge at få lavet sporet og dette skal vendes med skovfogeden fra Oksbøl. 
Fanø rundt igen i år. Vi lægger loft på så vi ikke får flere deltagere end sidste år. Ca. 120 deltagere. Vi vil i år forsøge at finde en ordning så hvert hold har noget førstehjælpsudstyr med rundt med hjælperne.

7 Behandling af indkommende forslag
Der er ingen indkomne forslag.

8 Valg af bestyrelsesmedlemmer.
A) Formand & 1 bestyrelsesmedlem - ulige år.
B) Kasserer & 2 bestyrelsesmedlemmer - lige år.
C) Suppleant til bestyrelsen - hvert år.
Mads trak sig, og Martin Uhd Vendelboe blev valgt ind
Resten af bestyrelsen og suppleanter modtog genvalg

9 Valg af revisor og suppleant for revisor - Hvert år.
Revisor og suppleant blev genvalgt

10 Evt. 
Betina starter første tirsdag i maj med et begynderhold. Vi adviserer i Fanø ugeblad. 
Vi kører fast søndage og onsdage for øvede. Fortsat kan det anbefales at advisere på Facebook. 
Evt. Kan vi også arrangere nogle ture med fælleskørsel til andre spor.

 

Formandens beretning:

Det er nu godt et år side vi valgte at lave vores lille mtb forsamling og styregruppe om til en decideret forening.

Det skete d. 3/11-2014 på en stiftende generalforsamling, der blev afholdt i boldklubben hus som de venligst havde udlånt til os. Der var et fint fremmøde den aften og vi havde ved samme lejlighed fået anskaffet låne cykeltøj fra vores producent af klubbens nye tøj. Så var der mulighed for at finde de rigtige størrelser inden den endelige bestilling. Vi fik solgt omkring 20 sæt samt nogle vinterjakker/ bukser og andet nyttigt udstyr. Efter en del design problemer ankom vores tøj ca midt i april 2015. Vi har også været på sponsor jagt og det er gået meget godt. Vi fik tegnet 6 kontrakter som løber over 3 år hvor vi fik ca. 20000,- ind pr år. Nogle af disse penge ar blevet brugt til at betale opsætning og design af vores cykeltøj, et stort banner med sponsor navne på samt klublogo. Nogle beach flag til at stille op ved arrangementer. Sponsor reklame t-shirts til brug ved vore arrangementer.

Vi er også ved at være en god lille flok medlemmer som har valgt at støtte klubben, ved at melde sig ind. Ca. 50 stk. hvor der også er nogle børn imellem.  Sporet fik også en omgang i foråret hvor vi fik det gået igennem med sav og river samt etableret et grusstykke på en af de sandede opkørsler som et forsøg. Og man må sige at det virker fint.

Vi har også fået lavet et kort over vore spor og det er meningen at vi skal have sat navne på flere steder på sporet for at vi ved hvilke del vi taler om hvis nogen opdager noget der skal fikses.

Sporet har vi her i vinter været nødsaget til at lukke af for kørsel da der er alt for meget vand derude. Vi vil i samarbejde med naturstyrelsen prøve at finde løsninger på hvorledes vi kan afhjælpe problemerne.

Det er også sporet, som fremover har vores største prioritet, og her vi primært vil bruge vores økonomi fremover. Dvs. at vi vil arbejde hårdt og bruge penge på at få sporet gjort så godt som muligt. Herunder ikke mindst at indkøbe de nødvendige materialer og at sende bestyrelsen på kursus i sporbygning, så det vi laver bliver så godt og holdbart som muligt.

Vore Fanø rundt var jo en bragende succes. Vi var ikke mindre en 120 til start og det gik forrygende, selv om vi havde vore bange anelser med så mange til spisning, men det fik vi også løst. Vi fik også et par fine artikler i bl.a. JV og lokaltidende samt en masse positive tilkendegivelser på de sociale medier.

I 2016 vil vi gerne prøve at få folk til at deltage i nogle af de mtb løb som finder sted her i området. Bl.a. La Santa cup, som kører i 8 afdelinger hen over sommeren. Vi vil så fra klubbens side være behjælpelig med økonomisk støtte.

Vi har også planer om at lave et løb selv som skal være lidt mere speciel ift. det man kender. Vi vil da forsøge, at bruge vores strand til projektet.

Ellers har vi som nævnt også andre planer for den kommende sæson, så som spordag og selvfølgelig vores Fanø rundt.